Resolucions de suspensió i de represa de termes i terminis

 

Represa de termes i terminis a partir del 12 de febrer de 2022

  • 21/10/2021 - Resolució del rector (DOGC 8531 de 27/10/2021) per la qual disposa, amb caràcter general, la suspensió de tots els termes i terminis per a tramitar els procediments administratius de la Universitat amb una vigència de 2 mesos a comptar des de l'11 d'octubre de 2021. 

  • 9/12/2021 - Resolució del rector (DOGC 8571 de 27/12/2021) per la qual s'acorda la pròrroga dels efectes de la resolució de 21 d'octubre de 2021 pel termini de dos mesos addicionals, des del 12 de desembre de 2021 i fins l'11 de febrer de 2022. 

    No obstant, els òrgans competents de la Universitat poden acordar, de forma motivada, en aquells processos que ho considerin oportú, la continuïtat de les actuacions. 

 
Consulteu les resolucions de represa de termes i terminis específics