Vés al contingut principal

Juntes Electorals de Facultat o Escola

Article 202 dels Estatuts de la UAB

202.1 Les juntes electorals de facultat i d'escola estan formades per cinc membres i els seus respectius suplents: el secretari de la facultat o escola, que n'és membre nat i la presideix, i un professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis escollits mitjançant sorteig, que se celebrarà cada dos anys, entre els membres de la facultat o escola.

202.2 Les juntes electorals de facultat i d'escola tenen les mateixes competències que la Junta Electoral General en l'àmbit de la seva circumscripció.

202.3 Els acords de les juntes electorals de facultat i d'escola són recurribles en alçada davant la Junta Electoral General.

Composició actual

Consulteu la composició actual de les juntes electorals de facultat o escola en les pàgines web de cada centre.

Informació complementària