Tràmits i gestions

En aquest apartat, els membres de la comunitat universitària i tercers, poden fer telemàticament diferents tràmits i gestions, que estan classificats per la tipologia del tràmit i per perfil de l'usuari.

Afectació d'accés als serveis presencials de la UAB

La UAB suspèn l'activitat presencial i reforça els tràmits i l'atenció telemàtica mitjançant aquesta seu electrònica.

D'acord amb el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l'activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Més informació: seu electrònica

Notificació electrònica

Notificació electrònica

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

Verificació de documents

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació es pot comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.