Reforç dels serveis telemàtics

El Consell de Govern ha acordat constatar i donar compte de la suspensió de la convocatòria d'eleccions de rector o rectora de la UAB. [Més informació]

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 01/06/2020 01:47:03