Votació electrònica -  Eleccions a Juntes de Facultat o d'Escola 2018

Informació, consulta del cens i accés a la votació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 15/11/2018 14:20:14