10-06-2020: El Consell de Govern aprova una nova convocatòria d'eleccions a rector o rectora de la UAB 2020 d'acord amb el calendari electoral elaborat per la Junta Electoral General.

La UAB escollirà nou rector o rectora a els dies 27 i 28 de octubre amb votació electrònica. [Més informació]

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 29/09/2020 20:13:59