Eleccions 2022 - Juntes de Facultat i Escola

Votació electrònica i informació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació (CSV) podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 06/10/2022 23:19:59