Eleccions al Claustre i a Juntes de Facultat o d'Escola 2018

Consulta de resultats

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 15/12/2018 01:32:10