Eleccions a Juntes de Facultat o d'Escola 2019

Consulta del cens electoral i accés a la votació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 23/10/2019 19:03:22