Juntes de Facultat i d'Escola - Eleccions 2020-21

Votació electrònica i informació

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 15/01/2021 16:34:30