Informació pública

Afectació d'accés als serveis presencials de la UAB

La UAB suspèn l'activitat presencial i reforça els tràmits i l'atenció telemàtica mitjançant aquesta seu electrònica.

D'acord amb el Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l'activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.

Més informació: seu electrònica

Tauler d'anuncis electrònic

Tauler d'anuncis electrònic


En el tauler d'anuncis electrònic de la UAB, actualment, es publiquen les convocatòries i concursos del personal acadèmic i investigador i del PAS, així com d'altres anuncis d'interès general.

Convenis

Convenis

Cercador de convenis signats amb altres entitats i accés a la informació sobre tràmitació de convenis.

Registre General

Registre General

Informació sobre els serveis de registre electrònic i presencial del Registre General.

Butlletí Oficial i acords

Butlletí Oficial i acords

Consulta dels acords dels órgans de govern.
El Butlletí Oficial - BOUAB és la publicació mensual d'acords, nomenaments, normatives i altres documents institucionals.

Nomenaments i cessaments

Nomenaments i cessaments

Cercador de nomenaments i cessaments de càrrecs acadèmics i institucionals.

Calendaris acadèmic i laboral

Calendaris acadèmic i laboral

Consulta dels calendaris acadèmic, academicoadministratiu i laboral i de vacances de la UAB

Portal de transparència

Portal de transparència

La UAB disposa d'un portal de transparència per informar la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts i de les fonts i els repositoris on es pot trobar la informació.

Organigrama

Organigrama

Informació dels òrgans de govern i de l'estructura d'organització de l'Autònoma.