Verificació de documents

Documents amb CSV

 
  • Amb el Codi Segur de Verificació (CSV) podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.
  • El CSV dona caràcter de còpia autèntica del document electrònic original.
  • Per validar un document amb un CSV, cal que introduïu el CSV imprès al document al requadre següent: