Vés al contingut principal

Verificació de documents

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació (CSV) podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Documents amb CSV

Per verificar un Codi Segur de Verificació (CSV) d'un document signat a la Universitat Autònoma de Barcelona cal que introduïu aquest codi, imprès al document, a la casella "Codi CSV del document".

Amb el CSV podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

El CSV dóna caràcter de còpia autèntica del document electrònic original.

Informació complementària