Verificació de documents

 

Realitzar el tràmitAccés a la verificació de documents

Informació sobre el tràmitInformació

 

Verificació de còpies autèntiques

Amb el codi segur de verificació (CSV) podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Per fer-ho cal que introduïu aquest CSV, imprès al document, a l'adreça del web de la institució emissora, la qual també consta al document.

El CSV dóna caràcter de còpia autèntica del document electrònic original.

 

Verificació de documents emesos electrònicament

Als enllaços següents podeu comprovar la validesa d'una signatura digital d'un document electrònic original i verificar la identitat dels signataris.