Vés al contingut principal

Perfil del contractant

Accés a les publicacions de procediments de contractació

Informació sobre el tràmit

Informació de les licitacions en curs, adjudicacions i formalitzacions dels contractes d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La UAB empra el servei Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) del Consorci AOC

Contacte:

Unitat de Contractació Administrativa

93 581 24 79

uca@uab.cat

HISTÒRIC: Accés a les publicacions anteriors al 21 de maig de 2015

 

Informació complementària