Vés al contingut principal

Eleccions al Claustre

El Claustre es renova cada 4 anys, a excepció del sector C dels estudiants, que ho fa cada 2 anys.

És l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El Claustre debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

El Claustre està constituït pel rector, que el presideix, el secretari general, el gerent i 300 claustrals distribuïts de la manera següent:


Membres nats:

  • Els degans i els directors d'escola
  • Dos directors d'institut universitari d'investigació propi, en representació de la totalitat que existeixen
  • Els directors de departament

 

Membres electes:

  • Sector A: una representació del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat distribuït entre facultats, escoles i departaments que, sumada al nombre de membres nats del mateix sector, faci un total de 153 persones. Tot canvi en el nombre de membres nats del sector A obligarà a la Junta Electoral General a revisar el nombre de representants electes que corresponen a aquest sector.
  • Sector B: una representació de la resta de personal acadèmic i de personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, proporcional al seu nombre per facultats, escoles i departaments, que faci un total de 27 persones.
  • Sector C: una representació dels estudiants de grau i postgrau de cada centre, proporcional al nombre d'estudiants de cadascuna de les facultats i escoles, que faci un total de 90 persones, del qual almenys un 5% serà de doctorat.
  • Sector D: una representació del personal d'administració i serveis laboral i funcionari fins a un total de 30 persones.

 

Causes d'incompatibilitat

Són causes d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, les següents:

a) Ésser degà o director d'escola.
b) Ésser director de departament.
c) Ésser director d'institut universitari d'investigació propi si ja es té la condició de membre nat del Claustre.
d) Tenir la condició de membre nat, no esmentada en els casos anteriors.


Reglament electoral

L'elecció de claustrals està regulada pel Títol III del Reglament electoral.
Podeu consultar també tot el text del Reglament electoral de la UAB.

 

Les eleccions al Claustre es realitzen pel sistema de votació electrònica des de 2012.

Informació complementària