Vés al contingut principal

Eleccions a rectora o rector

El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats, l'article 72 dels Estatuts i d'acord amb el procediment que es preveu en el Reglament electoral de la UAB.

Són elegibles els funcionaris del cos de catedràtics d'universitat en servei actiu, que prestin serveis en la Universitat Autònoma de Barcelona, almenys amb dos anys d'antiguitat, amb dedicació a temps complet i que figurin inscrits en el cens electoral.


Causes d'incompatibilitat
És causa d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern, tal i com disposa l'article 50.3 dels Estatuts


Ponderació del vot per sectors
A efectes de l'elecció de rector, la Universitat Autònoma de Barcelona constitueix una circumscripció única. No obstant l'anterior, i de conformitat amb l'article 72.2 dels Estatuts, el vot a candidatura vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat universitària es pondera de la forma següent:

  • Sector A. Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51 %, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats.
  • Sector B. Resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència: 9 %.
  • Sector C. Estudiants de grau i postgrau: 30 %.
  • Sector D. Personal d'administració i serveis: 10 %.


Proclamació de rectora o rector
La Junta Electoral General proclama rector el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta dels vots ponderats seguint el procediment que determinen els articles 29 a 32 del Reglament electoral.

En el cas que cap candidatura no hagi obtingut la majoria absoluta dels vots ponderats, la Junta Electoral General ha d'articular els mecanismes pertinents per procedir a una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots ponderats.

En la segona volta es proclama rector el candidat que obtingui la majoria simple de vots, atenent a les mateixes ponderacions establertes en el Reglament electoral.

En el supòsit d'una sola candidatura, únicament s'ha de fer primera volta.


Reglament electoral
L'elecció de rectora o rector està regulat pel Títol II del Reglament electoral.

Podeu consultar també tot el text del Reglament electoral de la UAB.

 

Les eleccions a rector o rectora es realitzen pel sistema de votació electrònica des de 2020.

Informació complementària