Eleccions Sindicals a la UAB

Els òrgans de representació del personal funcionari i laboral, del personal d'administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI), són escollits pels treballadors cada quatre anys mitjançant el procés electoral corresponent.

La normativa vigent i concordant regula el desenvolupament del procés electoral al qual poden concórrer els treballadors com a electors i com a elegibles.

Les eleccions sindicals estan regulades pel Reial Decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'Administració General de l'Estat.

 

Òrgans de representació del personal a la UAB:

  • Comitè d'Empresa del PAS Laboral
  • Comitè d'Empresa del PDI Laboral
  • Junta de PAS Funcionari
  • Junta de PDI Funcionari