Vés al contingut principal

Reglament Electoral

Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2003 modificat pels acords de 27 de setembre de 2006, de 2 d'octubre de 2008, de 30 de setembre de 2010 i de 17 d'octubre de 2012.

 

[Descarregar el Reglament Electoral en pdf]

 

ÍNDEX DE NAVEGACIÓ

TÍTOL I. NORMES D'APLICACIÓ A TOTS ELS PROCESSOS ELECTORALS

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit d'aplicació

Article 2. Règim jurídic

Article 3. Dret de sufragi

Article 4. Sectors electorals

Article 5. Censos electorals

Article 6. Còmput de terminis

 

CAPÍTOL SEGON. ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENT ELECTORAL

 

Secció primera. Organització electoral

Article 7. Òrgans

 

Subsecció primera. La Junta Electoral General

Article 8. Composició i seu

Article 9. Convocatòria i votacions

Article 10. Competències

Article 11. Recursos

 

Subsecció segona. Les juntes electorals de facultat i d'escola

Article 12. Composició i seu

Article 13. Convocatòria i votacions

Article 14. Competències

Article 15. Recursos

 

Subsecció tercera. Les meses electorals

Article 16. Tipus i composició

Article 17. Competències

 

Secció segona. Procediment electoral

Article 18. Convocatòria d'eleccions

Article 19. Publicació i difusió dels censos electorals

Article 20. Presentació de candidatures

Article 21. Proclamació de candidatures

Article 22. Campanya electoral

Article 23. Constitució de les meses

Article 24. Paperetes

Article 25. Desenvolupament de la votació

Article 26. Vot anticipat

Article 27. Escrutini

Article 28. Acta electoral

Article 29. Publicació de resultats provisionals

Article 30. Reclamacions

Article 31. Nul·litat de les eleccions

Article 32. Proclamació de resultats

 

TÍTOL II. ELECCIÓ DE RECTORA O RECTOR

Article 33. Tipus d'elecció

Article 34. Causes d'incompatibilitat

Article 35. Ponderació del vot per sectors

Article 36. Ordenació del cens

Article 37. Presentació de candidatures

Article 38. Presentació de programes i campanya electoral

Article 39. Organització de les meses electorals

Article 40. Paperetes

Article 41. Escrutini

Article 42. Proclamació de rectora o rector

 

TÍTOL III. ELECCIÓ DE CLAUSTRALS

 

Article 43. Tipus d'elecció

Article 44. Causes d'incompatibilitat

Article 45. Circumscripcions electorals

Article 46. Ordenació del cens

Article 47. Presentació de candidatures

Article 48. Organització de les Meses electorals

Article 49. Paperetes de vot

Article 50. Proclamació dels membres electes del claustre

 

TÍTOL IV. ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES JUNTES DE FACULTAT O D'ESCOLA

Article 51. Tipus d'elecció

Article 52. Causes d'incompatibilitat

Article 53. Ordenació del cens

Article 54. Presentació de candidatures

Article 55. Organització de les meses electorals

Article 56. Paperetes de vot

Article 57. Proclamació dels membres electes de la Junta

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

 

ANNEX. PROCEDIMENT ELECTORAL DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

 

TÍTOL I. NORMES D'APLICACIÓ A TOTS ELS PROCESSOS ELECTORALS

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit d'aplicació

 1. Aquest reglament és d'aplicació als processos electorals que tinguin com a finalitat elegir el rector i els membres electes del Claustre i de les juntes de facultat o d'escola.
 2. Les normes previstes en aquest Títol I són també d'aplicació a tots els processos per a l'elecció de representants a òrgans de govern de qualsevol col·lectiu que se celebrin a la Universitat Autònoma de Barcelona amb les especificacions que en cada cas s'estableixen.

Tornar a dalt

Article 2. Règim jurídic

Els processos electorals a què fa referència l'article anterior es regeixen per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, per aquest Reglament i per les disposicions que en cada cas dictin les Juntes Electorals.

Tornar a dalt

Article 3. Dret de sufragi

 1. Les eleccions se celebraran mitjançant sufragi universal, lliure i secret.
 2. Són electors i elegibles, segons disposa l'article 197 del Estatuts, tots els membres de la comunitat universitària que compleixin, a la data de la convocatòria d'eleccions, els requisits que per a cada cas estableixi aquest Reglament i que figurin en el cens electoral.
 3. Per a ser inclòs en el respectiu cens ha de reunir-se algun dels requisits següents:
  • Estar en situació de servei actiu amb destí a la Universitat Autònoma de Barcelona i no trobar-se en comissió de serveis fora de la Universitat.
  • Estar contractat per la Universitat Autònoma de Barcelona o ser investigador vinculat que desenvolupi tasques de recerca a temps complet a la UAB.
  • Tenir la condició de becari o de personal investigador en formació.
  • Estar matriculat en qualsevol ensenyament o titulació que condueixi a l'obtenció de títols universitaris d'un centre propi de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 4. El sufragi és un dret personal no delegable.
 5. El vot es pot exercir anticipadament en les condicions que les juntes electorals competents determinin, en el marc del que disposa aquest Reglament.

Tornar a dalt

Article 4. Sectors electorals

A efectes electorals, la comunitat universitària es divideix en diversos sectors d'acord amb el que estableix en cada cas la normativa vigent.

Tornar a dalt

Article 5. Censos electorals

 1. La Secretaria General és responsable de mantenir actualitzat i disponible per a la seva publicació el cens electoral de la Universitat dels diferents sectors electorals de la comunitat universitària descrits a l'article anterior. Amb aquesta finalitat, compta amb la col·laboració dels secretaris de facultats, d'escoles, de departaments, d'instituts universitaris i de centres de recerca propis i de la resta d'òrgans universitaris.
 2. En matèria electoral, els secretaris de facultats i escoles, de departaments i d'instituts universitaris d'investigació i dels centres de recerca propis depenen del secretari general de la Universitat.

Tornar a dalt

Article 6. Còmput de terminis

Els terminis previstos en aquest reglament són improrrogables i s'entenen referits a dies naturals, llevat que s'especifiqui expressament que el còmput es fa en dies hàbils.

Tornar a dalt

CAPÍTOL SEGON. ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENT ELECTORAL

Secció primera. Organització electoral

 

Article 7. Òrgans

 1. Els òrgans electorals de la Universitat són la Junta Electoral General, les juntes electorals de facultat i d'escola i les meses electorals.
 2. La condició de membre d'un òrgan electoral és incompatible amb la de candidat a un òrgan de govern.

Tornar a dalt

Subsecció primera. La Junta Electoral General

Article 8. Composició i seu

 1. La Junta Electoral General està formada, segons disposa l'article 201 del Estatuts, per cinc membres i els seus respectius suplents: el secretari general, que n'és membre nat, i un professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis, elegits pel Consell de Govern per a un període de quatre anys. Un dels professors ha de pertànyer a l'àmbit del Dret o la Ciència Política.
 2. El president de la Junta Electoral General és el secretari general de la Universitat. El membre especialista en Dret o Ciència Política actuarà de secretari de la Junta.
 3. La Junta Electoral General té la seva seu a l'edifici del Rectorat i compta amb el suport de la Secretaria General.

Tornar a dalt

Article 9. Convocatòria i votacions

 1. La Junta Electoral General és convocada pel seu president en els casos i conforme a les previsions contingudes en aquest Reglament.
 2. Els acords els pren per majoria simple. Per tal que els acords siguin vàlids és necessària, almenys, la presència de tres dels seus membres.

Tornar a dalt

Article 10. Competències

 1. Correspon a la Junta Electoral General de la Universitat:
  • Aplicar les normes electorals. 
  • Interpretar les normes per les quals es regeixen els processos electorals. 
  • Dirigir i coordinar l'actuació de les juntes electorals de facultat o escola.
  • Proclamar la llista definitiva de candidats en les eleccions de rector i de Claustre, així com els resultats definitius de l'elecció i dels candidats electes.
  • Resoldre les reclamacions o impugnacions sobre qualsevol afer relatiu al procés o als resultats electorals en un termini màxim de deu dies, llevat que s'estableixi en aquest Reglament un termini diferent.
 2. La Junta Electoral General actua amb plenes competències en els processos electorals que tinguin com objecte les eleccions dels membres del Claustre i del rector i és assistida, a efectes d'organització del procés, per les juntes de facultat o d'escola.

Tornar a dalt

Article 11. Recursos

Els acords de la Junta Electoral General exhaureixen la via administrativa i són impugnables directament davant de la jurisdicció contencioso-administrativa.

Tornar a dalt

Subsecció segona. Les juntes electorals de facultat o d'escola

Article 12. Composició i seu

 1. Les juntes electorals de facultat o d'escola estan formades, segons disposa l'article 202 dels Estatuts, per cinc membres i els seus respectius suplents: el secretari de la facultat o escola, que n'és membre nat, un professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis, escollits mitjançant sorteig que se celebra cada dos anys durant el mes de gener entre els membres de la facultat o escola.
 2. El president de la Junta Electoral és el secretari de la facultat o escola. El secretari de la Junta és elegit entre els seus membres.
 3. La seu de cada junta electoral de facultat o d'escola és la que determini el centre corresponent.

Tornar a dalt

Article 13. Convocatòria i votacions

 1. La junta electoral de facultat o d'escola és convocada pel seu president en els casos i conforme a les previsions contingudes en aquest Reglament.
 2. Els acords els pren per majoria simple. Per tal que els acords siguin vàlids és necessària, almenys, la presència de tres dels seus membres.

Tornar a dalt

Article 14. Competències

 1. Les juntes electorals de facultat o d'escola tenen les mateixes competències que la Junta Electoral General en l'àmbit corresponent.
 2. Les juntes electorals de facultat o d'escola actuen amb plenes competències en els processos electorals que tinguin com objecte l'elecció dels membres electes de la Junta de Facultat o d'Escola i assisteixen la Junta Electoral General als efectes d'organitzar el processos electorals per a l'elecció de rector i dels membres electes del Claustre.
 3. Cada departament, institut universitari i centre de recerca propi ha de determinar a quina junta electoral de facultat o d'escola s'adscriu en aprovar el seu reglament intern als efectes de presentació de reclamacions relacionades amb els processos electorals.

Tornar a dalt

Article 15. Recursos

Els acords de les juntes electorals de facultat i d'escola són recurribles en alçada davant la Junta Electoral General.

Tornar a dalt

Subsecció tercera. Les meses electorals

Article 16. Tipus i composició

 1. Cada procés electoral comporta la constitució de les corresponents meses en els termes que estableix aquest Reglament.
 2. Les meses electorals poden ser de facultat o d'escola. l'edifici del Rectorat també compta amb una mesa electoral als efectes que preveu aquest Reglament.
 3. Les meses electorals de facultat o d'escola estan composades per cinc membres: un president i quatre vocals.
 4. El degà designa el president de la mesa i el seu suplent entre els vicedegans del seu equip.
 5. Els vocals de les meses electorals, i els respectius suplents, dos per cada titular, són elegits mitjançant sorteig regulat per la junta electoral corresponent, seguint el que estableix aquest Reglament per a cada tipus de procés electoral.
 6. La mesa ubicada a la seu del Rectorat ha d'estar formada per tres membres triats per sorteig que realitza la Junta Electoral General entre el personal d'administració i serveis que estigui adscrit al Rectorat. Presidirà la mesa el membre que en resulti sortejat en primer lloc.
 7. Les juntes electorals corresponents han de fer pública la composició de les meses als centres i edificis de la seva competència almenys set dies abans de la data de celebració de les eleccions corresponents i comunicar-ho a les persones designades.
 8. La impossibilitat de formar part d'una mesa s'ha de justificar degudament per escrit davant de la junta electoral corresponent, amb la suficient antelació i, en tot cas, quaranta-vuit hores abans de l'inici de la votació.
 9. Els candidats, tant a òrgans unipersonals com a òrgans col·legiats, poden nomenar interventors a les meses electorals. Els interventors han de presentar el seu nomenament al president de la mesa. La junta electoral competent per a organitzar l'elecció proveirà les acreditacions als interventors. Els interventors no formen part de la mesa electoral, però poden assistir-la i participar en les seves deliberacions amb veu i sense vot i exercir els altres drets previstos en aquest Reglament.
 10. En els processos electorals contemplats a l'article 1.2 d'aquest Reglament, la composició de la mesa electoral corresponent es determinarà a la convocatòria d'eleccions.

Tornar a dalt

Article 17. Competències

Correspon a les meses electorals:

 1. Presidir i ordenar la votació.
 2. Verificar la identitat dels votants.
 3. Realitzar l'escrutini i elaborar l'acta corresponent.

Tornar a dalt

Secció Segona. Procediment electoral

Article 18. Convocatòria d'eleccions

 1. Correspon al rector convocar els processos electorals per a l'elecció dels membres del Claustre. La convocatòria s'ha de realitzar com a mínim trenta dies abans de finalitzar el mandat dels seus representants.
 2. Correspon al Consell de Govern convocar els processos electorals per a l'elecció de rector. La convocatòria s'ha de realitzar en el mateix termini que l'assenyalat a l'apartat anterior.
 3. Correspon als degans i directors d'escola, de departament, d'institut i de centres de recerca propis convocar els processos electorals corresponents als seus respectius àmbits d'actuació. La convocatòria s'ha de realitzar en el mateix termini que l'assenyalat a l'apartat primer.
 4. La convocatòria dels processos electorals regulats per aquest Reglament ha d'anar acompanyada del calendari electoral que haurà elaborat, segons escaigui, la Junta Electoral General, les juntes electorals de facultats i escoles o, en el cas dels processos electorals previstos a l'article 1.2 d'aquest Reglament, l'òrgan competent de convocar-los. La convocatòria s'ha de comunicar de forma immediata a la Secretaria General. En el calendari electoral han de contemplar-se les fases que es descriuen en els articles següents d'aquest Capítol i, en tot cas:
  • La data de l'exposició pública del cens electoral.
  • El termini de presentació de reclamacions contra el cens.
  • La data de publicació del cens definitiu.
  • El termini per a la presentació de candidatures.
  • La data de proclamació provisional de candidats.
  • El termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidats.
  • La data de la proclamació definitiva de candidats.
  • La data del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals, quan escaigui.
  • La durada i dates de la campanya electoral.
  • El termini per a exercir el vot anticipat.
  • La data de la jornada de votació, que necessàriament ha de ser en dia lectiu.
  • La data de votacions en segona volta, si escau.
  • La data de proclamació provisional del o dels candidats electes.
  • El termini per a la presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional del o dels candidats electes.
  • La data de proclamació definitiva del o dels candidats.
 5. En els processos electorals previstos a l'article 1.2 d'aquest Reglament el calendari electoral establirà els terminis per a les diferents fases i, en el seu defecte, s'aplicaran supletòriament els previstos als articles següents. En els mateixos processos, totes les actuacions atribuïdes a les juntes electorals, llevat de la resolució de reclamacions, corresponen a l'òrgan competent de convocar les eleccions o aquell que s'estableixi a l'efecte.

Tornar a dalt

Article 19. Publicació i difusió dels censos electorals

 1. La llista provisional del cens electoral ha de publicar-se el dia que estableixi el calendari electoral.
 2. El secretari general ordenarà la publicació del cens electoral amb motiu de la celebració dels processos electorals per elegir els membres dels òrgans generals de la Universitat. Els secretaris de facultats i escoles, de departaments i d'instituts universitaris d'investigació i dels centres de recerca propis són responsables de la publicació dels censos en les eleccions que se celebrin en els seus respectius àmbits.
 3. La llista provisional del cens electoral ha de publicar-se en els àmbits territorials en què es desenvolupi el procés electoral i en els mitjans telemàtics de la Universitat.
 4. El cens podrà ser impugnat en un termini màxim de 5 dies hàbils des de la data de la seva publicació davant de la junta electoral de facultat o d'escola quan es tracti d'eleccions que se celebrin només en els seus respectius àmbits i davant de la Junta Electoral General quan es tracti d'eleccions d'òrgans generals.
 5. En un termini màxim de deu dies des de la seva publicació la junta electoral de facultat o d'escola o la Junta Electoral General, segons escaigui, publicaran els censos definitius.

Tornar a dalt

Article 20. Presentació de candidatures

 1. La sol·licitud de candidatura pot tenir caràcter individual o col·lectiu, segons el tipus de procés electoral que es tracti, en els termes que assenyali aquest Reglament. En tot cas, la sol·licitud s'ha de presentar en el model normalitzat aprovat per la Junta Electoral General o per les juntes electorals de facultat o d'escola, segons l'àmbit del corresponent procés electoral, en els termes assenyalats als articles 10.2 y 14.2 d'aquest Reglament.
 2. En tot cas, la sol·licitud ha de contemplar:
  • Quan es tracti de candidatures individuals, el nom i cognoms del sol·licitant i el sector i el centre als quals pertany.
  • En el cas de candidatures col·lectives, el nom i cognoms de tots els sol·licitants, la denominació de la candidatura i el sector i el centre als quals pertany.
  • El telèfon i adreça electrònica del o dels sol·licitants.
  • La declaració individual d'acceptació de la candidatura i de concurrència dels requisits d'elegibilitat.
  • La signatura del sol·licitant, en cas de candidatures individuals, i de tots ells si es tracta de candidatures col·lectives.
 3. Les candidatures poden presentar-se a partir de l'endemà de la publicació del cens electoral provisional fins a la data que determini la junta electoral corresponent.
 4. La junta electoral corresponent requerirà als sol·licitants, dins del dia següent al de la presentació de la candidatura, que reparin o completin la documentació presentada. De no fer-ho en el termini establert, que no pot ser superior a quatre dies, la candidatura no s'admetrà.
 5. La junta electoral corresponent, un cop finalitzat el termini de reparació previst a l'apartat anterior, proclama els candidats tenint en compte el que disposa l'article següent.

Tornar a dalt

Article 21. Proclamació de candidatures

 1. La junta electoral corresponent, un cop comprovades les condicions d'elegibilitat dels sol·licitants, procedirà a la proclamació provisional de candidatures en un termini no superior a cinc dies hàbils des que finalitza el termini de presentació de candidatures.
 2. La junta electoral corresponent publicarà la llista provisional de candidatures al centre, o a tots els centres si es tracta d'eleccions d'òrgans generals, i pels mitjans telemàtics de la Universitat. Les reclamacions contra les esmentades llistes han de presentar-se dins dels tres dies hàbils següents al de la seva publicació. El termini per a resoldre les reclamacions serà de dos dies hàbils.
 3. Resoltes les possibles reclamacions que s'hagin presentat, la junta electoral corresponent efectua immediatament la proclamació definitiva de candidatures.
 4. Les llistes de candidatures han de ser exposades a la facultat o escola, o a tots els centres si es tracta d'eleccions a òrgans generals, fins al dia de la votació.

Tornar a dalt

Article 22. Campanya electoral

 1. Des de la proclamació definitiva de les candidatures fins la finalització del període de votació, aquells candidats que ho desitgin podran realitzar campanya electoral.
 2. En les eleccions a òrgans generals de la Universitat, la Secretaria General i els degans i directors d'escola han de facilitar equitativament als candidats que ho sol·licitin locals per a la realització d'actes electorals. Quan es tracti d'eleccions a òrgans territorials, aquesta obligació correspon als degans i directors d'escola.
 3. En el Rectorat i en totes les facultats, escoles, departaments, instituts i centres de recerca propis s'han d'habilitar taulons d'anuncis per a l'exposició de la propaganda electoral.
 4. Els candidats poden disposar d'una còpia del cens electoral que es correspongui amb el tipus d'elecció.

Tornar a dalt

Article 23. Constitució de les meses electorals

 1. Els presidents i els vocals, titulars i suplents, de les meses electorals es reuniran mitja hora abans de l'assenyalada per començar la votació en el local assignat per la junta electoral corresponent, a fi de procedir a la constitució de les meses i complir les seves obligacions electorals.
 2. Les meses només es poden constituir amb la presència de la totalitat del nombre de membres que les composen.
 3. Els suplents substitueixen els seus respectius titulars, en cas d'absència, per l'ordre en què resultaren sortejats. Tota absència ha de quedar justificada i s'ha d'anotar a l'acta de la mesa electoral.
 4. Quan la constitució de la mesa no sigui possible per no arribar al nombre de membres necessari, els membres que es trobin presents ho han de posar en immediat coneixement de la junta electoral corresponent, que podrà designar lliurement la persona o persones que supliran l'absència.
 5. La junta electoral corresponent ha de lliurar a les meses electorals còpies dels censos de la seva circumscripció i els models d'acta electoral.

Tornar a dalt

Article 24. Paperetes

Les paperetes s'han de confeccionar en model normalitzat que facilitarà la junta electoral corresponent.

Tornar a dalt

Article 25. Desenvolupament de la votació

 1. Les votacions s'inicien a les 9:30 hores del dia assenyalat i continuen sense interrupció fins a les 18:30 hores, si la junta electoral corresponent no assenyala un altre termini. En tot cas, les votacions poden finalitzar abans si ha votat el cent per cent del cens d'electors de la mesa corresponent.
 2. El president de la mesa ha d'introduir a l'urna, en primer lloc, els vots anticipats que li hagi fet arribar la junta electoral corresponent i, acte seguit, ha de donar inici al vot presencial.
 3. Els electors han d'acreditar la seva personalitat en el moment de la votació mitjançant la presentació del document nacional d'identitat. També són vàlids el carnet de la Universitat, el passaport o el carnet de conduir, sempre que incloguin una fotografia.
 4. El votant, un cop comprovada per la mesa la seva inclusió en el cens i acreditada la seva identitat, ha de lliurar la papereta al president, qui la introduirà a l'urna corresponent.

Tornar a dalt

Article 26. Vot anticipat

 1. En tots els processos electorals, els electors tenen dret a exercir el seu dret de vot anticipadament en els termes establerts per aquest Reglament i pels acords adoptats al respecte per la junta electoral corresponent.
 2. La junta electoral corresponent ha d'establir les mesures oportunes per a organitzar el procediment del vot anticipat.
 3. L'elector pot realitzar la sol·licitud de vot anticipat des del moment de la proclamació definitiva de candidats fins quaranta-vuit hores abans de la jornada electoral en el lloc destinat a aquest efecte per la junta electoral corresponent.
 4. L'elector ha d'introduir la papereta de vot en un sobre on ha de constar el sector electoral al qual pertany i tancar-lo. Després ha d'introduir aquest sobre, juntament amb la fotocòpia del document nacional d'identitat o document anàleg dels esmentats a l'article 25.3, en un altre sobre, tancar-lo i dipositar-lo en el lloc habilitat per la junta electoral corresponent.

Tornar a dalt

Article 27. Escrutini

 1. Acabada la votació, es procedeix en acte públic a l'escrutini de vots.
 2. Es consideren vots nuls:
  • Les paperetes inintel·ligibles.
  • El vot emès en papereta no oficial.
  • El vot assignat a un nombre de candidats superior al màxim establert.
  • El vot emès en papereta estripada o en què s'haguessin alterat o tatxat els noms en ella continguts.
 3. Es considera vot en blanc el vot emès en papereta oficial que no contingui cap nom assenyalat amb una creu o, en el cas d'eleccions de rector, l'emès en la papereta específica de vot en blanc.
 4. Qualsevol dubte sobre el sentit del vot d'una papereta ha de ser resolt per la mesa electoral mitjançant acord adoptat per majoria simple.
 5. Realitzat el recompte de vots, el president ha de preguntar si hi ha alguna al·legació contra l'escrutini i, en cas que no n'hi hagi o s'hagin resolt per la mesa les presentades, anunciarà públicament el resultat de la votació.
 6. Les paperetes a les que s'hagués negat validesa o que haguessin estat objecte d'alguna reclamació s'han d'unir a l'acta, un cop signades pels membres de la mesa. La resta de paperetes s'han de lliurar a la junta electoral corresponent que les conservarà fins a la proclamació definitiva de resultats.

Tornar a dalt

Article 28. Acta electoral

 1. Realitzat l'escrutini, el president de la mesa electoral aixecarà acta on ha de fer constar:
  • El nombre d'electors i votants per sectors.
  • El nombre de paperetes nul·les i el de paperetes vàlides, distingint dintre d'aquestes els vots en blanc i els vots obtinguts per cada candidatura. 
  • La identificació dels membres de la mesa i les possibles incidències a l'hora de la seva constitució.
  • Les incidències que s'haguessin produït abans, durant i després del desenvolupament de la votació.
  • Les reclamacions que puguin haver presentat els interventors i les protestes formals realitzades, en el seu cas, pels candidats o pels electors sobre la votació i l'escrutini, així com les resolucions motivades que hagi adoptat la mesa al respecte.
 2. L'acta ha de ser signada per tots els membres de la mesa.
 3. Els interventors poden exigir còpia de l'acta, així com fer-hi constar les observacions que estimin pertinents.
 4. L'acta, juntament amb les paperetes de votació a què es refereix l'apartat 6 de l'article 27 i altres documents que puguin especificar les juntes electorals han de fer-se arribar a la junta electoral corresponent en el termini més breu possible i sempre dins les vint-i-quatre hores següents a la finalització de la votació. La junta electoral n'ha de conservar una còpia i remetre l'original a la Secretaria General de la Universitat i a la corresponent secretaria de facultat o escola.
 5. Les paperetes de votació conservades s'han de destruir un cop s'hagin resolt les possibles reclamacions contra la proclamació provisional de resultats.

Tornar a dalt

Article 29. Publicació de resultats provisionals

 1. Dintre de les vint-i-quatre hores següents al tancament de les urnes, la junta electoral corresponent, a la vista de les actes trameses per les meses, proclama provisionalment els resultats de les eleccions.
 2. En el cas d'eleccions a òrgans generals, els resultats s'han de fer públics immediatament en totes les facultats i escoles i en els mitjans telemàtics de la Universitat. Quan es tracti de processos electorals territorials la publicitat s'ha de fer en l'àmbit corresponent.

Tornar a dalt

Article 30. Reclamacions

 1. Efectuada la proclamació provisional de resultats, i dins dels dos dies hàbils següents, poden presentar-se reclamacions davant la junta electoral corresponent. Només estan legitimats per interposar la reclamació els candidats o els responsables de les candidatures. La reclamació s'ha de formalitzar per escrit.
 2. La junta electoral corresponent ha de resoldre les reclamacions en un termini de dos dies hàbils.
 3. El règim d'aquestes reclamacions és el que preveuen, respectivament, els articles 11 i 15 d'aquest Reglament.

Tornar a dalt

Article 31. Nul·litat de les eleccions

Abans de la proclamació definitiva de resultats, la junta electoral corresponent pot declarar la nul·litat de l'elecció en una o vàries meses, si existís algun vici que pogués alterar el resultat de la votació. En aquest cas, ordenarà la repetició de l'acte de la votació en un termini no superior a set dies

Tornar a dalt

Article 32. Proclamació de resultats

Resoltes les reclamacions, la junta electoral corresponent efectuarà la proclamació definitiva dels resultats.

Tornar a dalt

TÍTOL II. ELECCIÓ DE RECTORA O RECTOR

Article 33. Tipus d'elecció

 1. El rector és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats, l'article 72 dels Estatuts i d'acord amb el procediment que es preveu en aquest Reglament.
 2. Són elegibles els funcionaris del cos de catedràtics d'universitat en servei actiu, que prestin serveis en la Universitat Autònoma de Barcelona, almenys amb dos anys d'antiguitat, amb dedicació a temps complet i que figurin inscrits en el cens electoral.

Tornar a dalt

Article 34. Causes d'incompatibilitat

És causa d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern, tal i com disposa l'article 50.3 dels Estatuts.

Tornar a dalt

Article 35. Ponderació del vot per sectors

 1. A efectes de l'elecció de rector, la Universitat Autònoma de Barcelona constitueix una circumscripció única.
 2. No obstant l'anterior, i de conformitat amb l'article 72.2 dels Estatuts, el vot a candidatura vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat universitària es pondera de la forma següent:
  • Sector A. Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51 per 100, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats.
  • Sector B. Resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència: 9 per 100.
  • Sector C. Estudiants de grau i postgrau: 30 per 100.
  • Sector D. Personal d'administració i serveis: 10 per 100.

Tornar a dalt

Article 36. Ordenació del cens

 1. La Secretaria General ha d'elaborar per a l'elecció de rector un cens únic ordenat, a efectes d'exercir el dret de sufragi, per seccions territorials i tenint en compte els diferents sectors de la comunitat universitària.
 2. Les seccions territorials es corresponen amb cadascuna de les facultats i escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la seu del Rectorat.
 3. A efectes d'inscripció al cens, el professorat doctor dels cossos docents universitaris, la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, seran adscrits a una sola facultat o escola.
 4. Els estudiants de grau i de postgrau seran adscrits al centre en el que estiguin matriculats.
 5. El personal d'administració i serveis serà adscrit al Rectorat o a la facultat o escola més propera al seu lloc de treball.
 6. Si un membre de la comunitat universitària pertany a més d'un sector, serà inclòs al cens per l'ordre de sectors electorals establert a l'article 4 d'aquest Reglament. No obstant, l'interessat pot manifestar una opció diferent, que haurà de comunicar per escrit a la Secretaria General amb anterioritat al tancament del cens definitiu.

Tornar a dalt

Article 37. Presentació de candidatures

La sol·licitud de la candidatura a rector, que en tot cas és de caràcter individual, s'ha de presentar davant la Junta Electoral General en el model aprovat per aquesta, seguint el que estableix l'article 20 d'aquest Reglament.

Tornar a dalt

Article 38. Presentació de programes i campanya electoral

 1. Els candidats, un cop proclamats per la Junta Electoral General, han de presentar a la Secretaria General els seus programes en el termini establert en el calendari electoral.
 2. La campanya electoral es desenvolupa en els termes previstos a l'article 22 i amb les especificitats següents:
  • La Secretaria General ha de posar a disposició dels membres de la comunitat universitària una pàgina web amb accés directe des del web institucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual ha de contenir tota la informació relativa al procés electoral i estar a disposició dels candidats com a plataforma de difusió dels seus programes.
  • La Secretaria General també ha de donar el suport necessari als candidats pel que fa a la comunicació amb els membres de la comunitat universitària per correu electrònic.
  • A petició dels candidats, la Mesa del Claustre pot convocar una sessió extraordinària de Claustre General per a l'exposició de les candidatures i dels programes electorals.
  • La Junta Electoral General ha d'establir una partida pressupostària per tal de donar suport econòmic als candidats, que es repartirà en parts iguals entre tots ells.

Tornar a dalt

Article 39. Organització de les meses electorals

 1. Cada facultat o escola compta com a mínim amb una mesa electoral en què podran exercir el dret a vot tots els membres de cadascun dels sectors electorals de la comunitat universitària que hi estiguin adscrits segons el cens electoral. El Rectorat també te una mesa única per facilitar el vot del personal d'administració i serveis que estigui adscrit en el cens a aquesta secció territorial.
 2. Les meses de facultat o d'escola i la del Rectorat s'organitzen i constitueixen tal com disposen els articles 16 i 23 d'aquest Reglament.
 3. A cada mesa de facultat i d'escola hi ha d'haver quatre urnes diferents per tal que cada sector electoral exerceixi el seu dret a vot en la que li correspongui. La mesa ubicada a la seu del Rectorat ha de tenir una única urna per a la votació del personal d'administració i serveis.

Tornar a dalt

Article 40. Paperetes

La Junta Electoral General ha de facilitar a les meses les paperetes de votació. Hi ha d'haver paperetes individuals per a cada candidat, amb el seu nom i cognoms. A més, han d'estar a disposició dels votants paperetes específiques per al vot en blanc. Totes les paperetes han de ser del mateix color.

Tornar a dalt

Article 41. Escrutini

 1. L'escrutini es realitza en cada mesa segons el que estableixen els articles 27 i 28 d'aquest Reglament. La Junta Electoral General ha de realitzar l'escrutini global i ha d'aplicar els coeficients de ponderació que correspongui al vot vàlid emès en cada sector electoral, a l'efecte de donar-li el valor corresponent en atenció als percentatges fixats en l'article 35.
 2. El coeficient de ponderació de cada sector es calcula de la manera següent:
  • Sector A: si vA és el nombre de vots vàlids emesos pels professors doctors funcionaris, el valor conjunt del seu vot establert per la LOU és del 51% i qA és el coeficient de ponderació del sector A, llavors: ¿¿¿¿¿
  • Sector B: si vB és el nombre de vots vàlids emesos per la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, el valor conjunt del seu vot establert per la UAB és del 9 % i qB és el coeficient de ponderació del sector B, llavors:¿¿¿¿¿¿¿ 
  • Sector C: si vC és el nombre de vots vàlids emesos pels estudiants, el valor conjunt del seu vot establert per la UAB és del 30 % i qC és el coeficient de ponderació del sector C, llavors:
  • Sector D: si vD és el nombre de vots vàlids emesos pels membres del personal d'administració i serveis, el valor conjunt del seu vot establert per la UAB és del 10 % i qD és el coeficient de ponderació del sector D, llavors: ¿¿¿¿¿¿¿ * vt = vA + vB + vC + vD
 3. A més dels interventors de mesa que preveu l'article 16.9 d'aquest Reglament, cada candidatura pot nomenar un interventor per assistir a la reunió on es realitzi l'escrutini global i la proclamació de resultats, amb les mateixes condicions i drets que preveu l'esmentat article.¿¿¿¿¿¿

Tornar a dalt

Article 42. Proclamació de rectora o rector

 1. La Junta Electoral General proclama rector el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta dels vots ponderats seguint el procediment que determinen els articles 29 a 32 d'aquest Reglament.
 2. En el cas que cap candidatura no hagi obtingut la majoria absoluta dels vots ponderats, la Junta Electoral General ha d'articular els mecanismes pertinents per procedir a una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots ponderats, la qual s'ha de desenvolupar segons el que preveuen els articles anteriors.
 3. En la segona volta es proclama rector el candidat que obtingui la majoria simple de vots, atenent a les mateixes ponderacions establertes a l'article 41.
 4. En el supòsit d'una sola candidatura, únicament s'ha de fer primera volta.

Tornar a dalt

TÍTOL III. ELECCIÓ DE CLAUSTRALS

Article 43. Tipus d'elecció

 1. El procés electoral regulat en aquest Títol és aplicable als membres electes del Claustre en representació de:
  • El professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector A)
  • la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència (sector B)
  • els estudiants de grau i postgrau (sector C)
  • el personal d'administració i serveis (sector D)
 2. En aquests processos electorals s'elegeixen, segons el que estableix l'article 55 dels Estatuts:
  • vuitanta-cinc representants del sector A
  • vint-i-set representants del sector B
  • noranta representants del sector C, dels quals almenys 5 han de ser estudiants de doctorat
  • trenta representants del sector D
 3. Tot canvi en el nombre de membres nats del sector A obligarà a la Junta Electoral General a revisar el nombre de representants electes que corresponen a aquest sector.

Tornar a dalt

Article 44. Causes d'incompatibilitat

Són causes d'incompatibilitat, a més de les d'inelegibilitat, les següents:

 1. Ésser degà o director d'escola.
 2. Ésser director de departament.
 3. Ésser director d'institut universitari d'investigació propi si ja es té la condició de membre del Claustre pel supòsit contemplat a l'article 55.1.b) dels Estatuts.
 4. Tenir la condició de membre nat, no esmentada en els casos anteriors.

Tornar a dalt

Article 45. Circumscripcions electorals

 1. La circumscripció electoral per a l'elecció de representants del professorat dels sectors A i B la constitueix cadascuna de les facultats i escoles. Es garanteix un mínim d'un representant per sector i circumscripció. La resta de representants que hagin de ser elegits s'han de distribuir entre les diferents circumscripcions electorals de forma directament proporcional al nombre d'electors de cadascuna d'elles.
 2. La circumscripció electoral per a l'elecció de representants dels estudiants de grau i postgrau la constitueix cadascuna de les facultats i escoles. Es garanteixen dos representants per circumscripció. La resta de representants que hagin de ser elegits s'han de distribuir entre les diferents circumscripcions electorals de forma directament proporcional al nombre d'electors de cadascuna d'elles.
 3. S'estableix una circumscripció electoral única per al personal d'administració i serveis.
 4. En cada convocatòria d'eleccions la Junta Electoral General ha de determinar el nombre de claustrals representants que pertoca a cada facultat o escola dels sectors A, B i C, així com els representants del sector D.

Tornar a dalt

Article 46. Ordenació del cens

 1. La Secretaria General ha d'elaborar per a les eleccions un cens únic ordenat, a efectes d'exercir el dret de sufragi, per seccions territorials i tenint en compte els diferents sectors de la comunitat universitària.
 2. Les seccions territorials es corresponen amb cadascuna de les facultats i escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la seu del Rectorat.
 3. A efectes d'inscripció al cens, el professorat doctor dels cossos docents universitaris, la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, seran adscrits a una sola facultat o escola.
 4. Els estudiants de grau han de ser adscrits al centre en el que estiguin matriculats. Els estudiants de postgrau seran adscrits al centre en el que estiguin matriculats o en el que estudiïn.
 5. Els membres del Personal d'Administració i Serveis seran adscrits a una facultat o escola o al Rectorat, distingint entre el personal laboral i el funcionari.

Tornar a dalt

Article 47. Presentació de candidatures

 1. La sol·licitud de la candidatura a membre electe del Claustre pot ser presentada de forma individual o col·lectiva i s'ha de formalitzar en el model normalitzat aprovat per la Junta Electoral General.
 2. Les candidatures s'han de presentar davant Junta Electoral General, seguint el que estableix l'article 20 d'aquest Reglament.

Tornar a dalt

Article 48. Organització de les meses electorals

 1. Cada facultat o escola compta com a mínim amb una mesa electoral en què podran exercir el dret a vot tots els membres de cada un dels sectors electorals de la comunitat universitària que hi estiguin adscrits segons el cens electoral. El Rectorat també te una mesa única per facilitar el vot del personal d'administració i serveis que estigui adscrit en el cens a aquest sector territorial.
 2. Les meses de facultat o d'escola i la del Rectorat s'organitzen i constitueixen tal com disposen els articles 16 i 23 d'aquest Reglament.
 3. A cada mesa de facultat i d'escola hi ha d'haver quatre urnes diferents per tal que cada sector electoral exerceixi el seu dret a vot en la que li correspongui. La mesa ubicada a la seu del Rectorat ha de tenir una única urna per a la votació del personal d'administració i serveis.

Tornar a dalt

Article 49. Paperetes de vot

 1. La Junta Electoral General ha de facilitar a les meses les paperetes de votació.
 2. Les paperetes de vot dels sectors A, B i C han d'incloure una llista única de candidats per cada circumscripció. Per al sector D hi haurà dues paperetes de diferent color, cadascuna d'elles amb llista única per al personal laboral i el personal funcionari.
 3. Per als sectors A, B i D, acompanyant el nom i cognoms de cada candidat ha de constar si la candidatura s'ha presentat de manera individual o, en cas contrari, la denominació de la candidatura. Per al sector C, la papereta es confeccionarà ordenant les candidatures col·lectives per ordre alfabètic de la denominació i una llista dels candidats a títol individual. l'ordre dels candidats dins de les candidatures col·lectives serà el proposat pel responsable de la candidatura i els candidats individuals s'ordenaran alfabèticament. Al costat esquerre del nom i cognoms de cada candidat hi ha d'haver un requadre per poder efectuar el vot amb una creu.
 4. A les paperetes hi ha de constar el nombre màxim de vots que pot emetre cada votant, que ha de ser igual al nombre de representants que li corresponen.

Tornar a dalt

Article 50. Proclamació dels membres electes del Claustre

 1. La Junta Electoral General proclama els candidats que obtinguin un major nombre de vots a cada circumscripció. En cas d'empat de resultats, la Junta ha de sortejar quina candidatura proclama.
 2. Els candidats que no resultin elegits seran proclamats per la Junta Electoral General com a suplents segons el nombre de vots obtinguts, en ordre decreixent. Els membres elegits en una candidatura col·lectiva seran substituïts pels suplents d'aquesta mateixa candidatura.
 3. La Junta Electoral General proclama els resultats del procés electoral seguint el procediment previst als articles 29 a 32 d'aquest Reglament.

Tornar a dalt

TITOL IV. ELECCIÓ DE MEMBRES ELECTES DE LES JUNTES DE FACULTAT O D'ESCOLA

Article 51. Tipus d'elecció

 1. El procés electoral que es regula en aquest Títol és aplicable en l'elecció de membres electes de les juntes de facultat o d'escola en representació de:
  • el professorat amb vinculació permanent a la Universitat que exerceixi docència a la facultat o escola,
  • la resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència a la facultat o escola,
  • els estudiants de grau i postgrau matriculats en les titulacions o cursos de postgrau que s'imparteixin a la facultat o escola,
  • el personal d'administració i serveis adscrit a la facultat o escola.
 2. La Junta de Facultat o d'Escola, presidida pel degà, ha d'estar composada per representants dels diversos col·lectius en la proporció que determini el reglament de la facultat o escola. Com a mínim el cinquanta-u per cent dels seus membres han de ser professorat amb vinculació permanent a la Universitat, doctors o no doctors; el trenta per cent han de ser estudiants i el deu per cent han de ser membres del personal d'administració i serveis.¿¿¿¿¿¿

Tornar a dalt

Article 52. Causes d'incompatibilitat

Els membres nats de la Junta de Facultat o d'Escola no poden resultar-ne, al mateix temps, membres electes.

Tornar a dalt

Article 53. Ordenació del cens

El secretari de facultat o d'escola és el responsable de la publicació dels cens, que ha d'incloure els diferents sectors de la comunitat universitària a què fa referència l'article 51.

Tornar a dalt

Article 54. Presentació de candidatures

La sol·licitud de la candidatura a membre electe de la Junta de Facultat o d'Escola ha de ser presentada davant la junta electoral de facultat o d'escola de forma individual o col·lectiva i s'ha de formalitzar en el model normalitzat aprovat per l'esmentada junta.

Tornar a dalt

Article 55. Organització de les meses electorals

 1. Les meses s'organitzen i es constitueixen tal com disposen els articles 16 i 23 d'aquest Reglament.
 2. A cada mesa hi ha d'haver quatre urnes diferents per tal que cada sector electoral exerceixi el seu dret a vot en la que li correspongui.

Tornar a dalt

Article 56. Paperetes de vot

 1. La junta electoral de facultat o d'escola ha de facilitar a les meses electorals les paperetes de votació.
 2. Les paperetes de vot dels sectors A, B i C han d'incloure una llista única de candidats per cada circumscripció. Per al sector D hi haurà dues paperetes de diferent color, cadascuna d'elles amb llista única per al personal laboral i el personal funcionari.
 3. Per als sectors A, B i D, acompanyant el nom i cognoms de cada candidat ha de constar si la candidatura s'ha presentat de manera individual o, en cas contrari, la denominació de la candidatura. Per al sector C, la papereta es confeccionarà ordenant les candidatures col·lectives per ordre alfabètic de la denominació i una llista dels candidats a títol individual. l'ordre dels candidats dins de les candidatures col·lectives serà el proposat pel responsable de la candidatura i els candidats individuals s'ordenaran alfabèticament. Al costat esquerre del nom i cognoms de cada candidat hi ha d'haver un requadre per poder efectuar el vot amb una creu.
 4. A les paperetes hi ha de constar el nombre màxim de vots que pot emetre cada votant, que ha de ser igual al nombre de representants que li corresponen.

Tornar a dalt

Article 57. Proclamació dels membres electes de la Junta

 1. Són proclamats els candidats que obtinguin un major nombre de vots en cada sector electoral. En cas d'empat de resultats la junta electoral de facultat o d'escola ha de sortejar quina candidatura proclama.
 2. Els candidats que no resultin elegits seran proclamats per la junta electoral com a suplents segons el nombre de vots obtinguts, en ordre decreixent. Els membres elegits en una candidatura col·lectiva seran substituïts pels suplents d'aquesta mateixa candidatura.
 3. La junta electoral de facultat o d'escola proclama els resultats del procés electoral seguint el procediment previst als articles 29 a 32 d'aquest Reglament.

Tornar a dalt

DISPOSICIONS ADDICIONALS I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Les especificitats de les unitats docents de la Facultat de Medicina han de ser previstes i resoltes per la Junta Electoral del Centre.

Segona. La Secretaria General, en col·laboració amb els departaments i les persones afectades, elaborarà el cens electoral del personal acadèmic adscrivint els professors a una facultat o escola en funció de la seva especialitat científica o del centre en el que exerceixen preferentment la seva docència.

Tercera. A efectes electorals, els membres de l'ICE pertanyents al sector B estan adscrits a la Facultat de Ciències de l'Educació.

Quarta. Les convocatòries de les diferents eleccions podran preveure la utilització del sistema de votació electrònica per a l'emissió dels vots i per al seu escrutini, ja sigui paral·lelament al sistema de votació presencial, o com a únic sistema de votació. Per tal de garantir la disponibilitat i la seguretat dels recursos necessaris la proposta d'utilització del sistema de votació electrònica requereix el previ vistiplau del secretari o de la secretària general i del membre de l'Equip de Govern de la UAB competent en matèria de la societat de la informació. El sistema de votació electrònica haurà de respectar les previsions que s'estableixen en l'Annex d'aquest Reglament Electoral.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Mentre no entri en vigor el sistema de titulacions de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, les referències als estudiants de postgrau que es fan en aquest Reglament, ho són només als estudiants que cursin doctorat.

Tornar a dalt

 

ANNEX. PROCEDIMENT ELECTORAL DE VOTACIÓ ELECTRÒNICA

 Article 1

 1. La votació electrònica suposa que el procediment d'emissió de vots per part dels votants i la verificació dels vots emesos es fa a través de protocols criptogràfics de màxima seguretat.
 2. La votació electrònica es pot exercir des de qualsevol lloc connectat a la xarxa (internet i intranet).

Article 2

 1. S'ha de constituir una mesa electoral específica i única per al vot electrònic. En el cas que la votació electrònica sigui paral·lela a la votació presencial aquesta mesa serà diferent de les meses electorals que es constitueixen per al procés de votació presencial.
 2. La mesa electoral de votació electrònica està formada per cinc membres.

  En el cas que l'elecció sigui d'àmbit general de la UAB la mesa electoral de votació electrònica estarà formada pel secretari general o la secretària general, que actua com a president o presidenta, pel membre de l'Equip de Govern de la UAB competent en matèria de la societat de la informació i tres vocals escollits mitjançant el mecanisme de sorteig regulat en el Reglament Electoral.
  En el cas que l'elecció sigui d'un àmbit territorial de la UAB la mesa electoral de votació electrònica estarà formada per un membre de l'Equip de Govern corresponent, que actua com a president o presidenta, per un vocal que designi el membre de l'Equip de Govern de la UAB competent en matèria de la societat de la informació i tres vocals escollits mitjançant el mecanisme de sorteig regulat en el Reglament Electoral.
  No poden ser incloses en el sorteig les persones que hagin presentat candidatura.
  També han de ser designats dos suplents per cadascun dels membres de la mesa, els quals substituiran les vacants produïdes segons l'ordre del sorteig.

 3. La constitució i funcionament de la mesa electoral electrònica es regirà per l'establert en aquest reglament per a les meses electorals de votació presencial, en tot el que sigui aplicable.

Article 3

Les funcions de la mesa electoral de votació electrònica són les següents:

 1. Estendre les actes corresponents.
 2. Vetllar pel correcte desenvolupament del procés.
 3. Custodiar la clau desxifradora que garanteix l'accés a l'ordinador que fa d'urna, sense la qual no és possible accedir als vots emesos.
 4. Ordenar l'execució de l'escrutini electrònic fent servir la clau desxifradora.
 5. Ordenar, previ assessorament, la resolució de les incidències o anomalies tècniques que puguin sorgir durant el procediment, llevat les que siguin competència de la Junta Electoral General.
 6. Traslladar els resultats de la votació electrònica als presidents de les meses electorals de les votacions presencials de les circumscripcions electorals corresponents a fi d'incorporar els resultats de la votació electrònica a les votacions realitzades presencialment quan la votació electrònica sigui paral·lela a la votació presencial.

Article 4

 1. Per a participar en la votació, l'elector, a més de constar en el cens definitiu, ha d'utilitzar un certificat que reconegui la UAB o un sistema de claus concertades. El programari de votació electrònica detecta l'elector i li permet votar en les circumscripcions electorals corresponents.
 2. La junta electoral competent ha de definir el sistema d'identificació que s'ha d'emprar en cada elecció.
 3. El votant, un cop ha dipositat el seu vot a la urna electrònica, rep una confirmació amb un número identificador la qual acredita que el vot ha estat emès correctament.
 4. El programari electoral permet a l'electorat votar diverses vegades, considerant-se com a vàlid únicament l'últim vot emès.
 5. El sistema preveu que les paperetes electròniques que compleixin els requisits exigits en aquest Reglament electoral per a cada tipus d'elecció.

Article 5

 1. La junta electoral competent ha d'acordar el termini per a fer efectiva la votació electrònica, així com els criteris per a la resolució dels conflictes d'emissió de vots per un mateix elector efectuats de forma presencial i electrònica.
 2. Abans de l'inici de la votació electrònica, es constitueix la mesa electoral que procedirà a estendre l'acta de constitució i a generar la clau desxifradora de l'urna.

Article 6

 1. Finalitzada la votació electrònica, es procedirà a l'escrutini, que serà públic.
 2. El procés d'escrutini de vots s'ha de portar a terme aplicant una tècnica que impedeixi conèixer la identitat dels votants.
 3. Una vegada finalitzat l'escrutini, quan la votació electrònica sigui paral·lela a la votació presencial, el president de la mesa electoral de votació electrònica donarà trasllat de l'acta d'escrutini als presidents de les meses electorals de les votacions presencials en les circumscripcions electorals corresponents a fi d'incorporar els resultats de les votacions electròniques a les votacions realitzades presencialment.

Article 7

Les qüestions no contemplades en aquest annex seran resoltes per la junta electoral competent, pel secretari general o la secretària general i pel comissionat de la rectora per a la Societat de la Informació.

Tornar a dalt

Informació complementària