Tipus d'eleccions a la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona realitza diversos tipus d'eleccions a partir del que disposen els Estatuts de la UAB
 
Aquestes eleccions poden estar dirigides a tota la comunitat universitària o tan sols a un sector en concret.
 
Els comicis electorals a la UAB poden ser per sistema de sufragi universal i per eleccions dins de l'òrgan de govern corresponent.
 
També es realitzen altra tipus d'eleccions: òrgans de representació sindical del Personal d'Administració i Serveis (PAS) i del Personal Acadèmic o dels Consells d'Estudiants.
 


Eleccions per sufragi universal

 


Eleccions dins de l'òrgan de govern corresponent

Eleccions dins del Claustre:
 • Membres electes de comissions específiques del Claustre
 • Membres electes del Consell de Govern
 • Síndic de Greuges
 Eleccions dins del Consell de Govern:
 • Membres electes de les comissions delegades del Consell de Govern
 • Representants a altres òrgans
 Eleccions dins de la Junta de Facultat o d'Escola:
 • Degans i directors de centre
 • Membres electes de la Junta Permanent (en els casos on estigui regulat)
 • Membres electes de les comissions delegades de la Junta de Facultat o d'Escola (en els casos on estigui regulat)
  Eleccions dins del Consell de Departament:
 • Directors de Departament
 • Membres electes de la Comissió Executiva (en els casos on estigui regulat)
 • Membres electes de les comissions delegades del Consell de Departament (en els casos on estigui regulat)
  Consell d'Institut d'Investigació Universitaris o de Centre de Recerca propis:
 • Directors d'Institut d'Investigació Universitaris o de Centre de Recerca propis
 • Representants a altres comissions i/o òrgans (en els casos on estigui regulat)