Tauler d'anuncis electrònic

El tauler d'anuncis electrònic d'aquesta seu empra l'eina e-Tauler del Consorci Administració Oberta de Catalunya, la qual garanteix tots els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat, impossibilitat d'indexacions de les dades i generació d'evidències.

 


REACTIVACIÓ DELS PROCESSOS DE SELECCIÓ
D'acord amb el que preveu l'article desè de la Resolució de 20 de maig 2020 del Congrés dels Diputats (BOE 145 23/05/2020), que deroga la disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius, s'informa que el còmput dels terminis dels processos de selecció es reinicien amb efectes de 2 de juny de 2020. Consultar el taulell d'anuncis de la UAB.


  • Aquest tauler es posa en funcionament amb data 28 de setembre de 2015 amb la publicació, únicament, dels actes i comunicacions corresponents als processos de selecció que gestiona l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis. La publicació dels actes i comunicacions de les diferents autoritats i els òrgans de govern, així com les unitats i serveis administratius de la universitat es farà de manera gradual (Instrucció 03/2015, de 28 de setembre, sobre el funcionament del tauler d'anuncis electrònic de la UAB).
     
  • En data 30 d'octubre de 2015 s'incorpora l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, com àmbit publicador al tauler d'anuncis electrònic dels actes i comunicacions corresponents al processos de selecció de la seva competència (Annex I de la Instrucció 03/2015, de 28 de setembre).
     
  • En data 10 de març de 2016 s'incorpora l'Oficina de Coordinació Institucional, com àmbit publicador al tauler d'anuncis electrònic dels actes i acords que exigeix el Reglament Electoral de la UAB en relació amb els processos electorals d'àmbit general de la Universitat (Annex II de la Instrucció 03/2015, de 28 de setembre).
     
  • En aplicació de l'article 58.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el tauler d'anuncis electrònic de la UAB substitueix la publicació dels actes i les comunicacions en el tauler d'anuncis presencial. No obstant això, per tal de garantir que els usuaris puguin adaptar-se al nou mitjà de publicació, s'estableix un període transitori de tres mesos en els quals seran simultanis ambdós mitjans.

El funcionament d'aquest tauler d'anuncis electrònic es regeix per:

D' acord amb el que es disposa: