Tauler d'anuncis electrònic

El tauler d'anuncis electrònic d'aquesta seu empra l'eina e-Tauler del Consorci Administració Oberta de Catalunya, la qual garanteix tots els requisits de seguretat, integritat, autenticitat, disponibilitat, impossibilitat d'indexacions de les dades i generació d'evidències.

Posada en funcionament

Aquest tauler es posa en funcionament amb data 28 de setembre de 2015 amb la publicació, únicament, dels actes i comunicacions corresponents als processos de selecció que gestiona l'Àrea de Personal d'Administració i Serveis. La publicació dels actes i comunicacions de les diferents autoritats i els òrgans de govern, així com les unitats i serveis administratius de la universitat es farà de manera gradual (Instrucció 03/2015, de 28 de setembre, sobre el funcionament del tauler d'anuncis electrònic de la UAB).

En data 30 d'octubre de 2015 s'incorpora l'Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca, com àmbit publicador al tauler d'anuncis electrònic dels actes i comunicacions corresponents al processos de selecció de la seva competència (Annex I de la Instrucció 03/2015, de 28 de setembre).

En data 10 de març de 2016 s'incorpora l'Oficina de Coordinació Institucional, com àmbit publicador al tauler d'anuncis electrònic dels actes i acords que exigeix el Reglament Electoral de la UAB en relació amb els processos electorals d'àmbit general de la Universitat (Annex II de la Instrucció 03/2015, de 28 de setembre).

En aplicació de l'article 58.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el tauler d'anuncis electrònic de la UAB substitueix la publicació dels actes i les comunicacions en el tauler d'anuncis presencial. No obstant això, per tal de garantir que els usuaris puguin adaptar-se al nou mitjà de publicació, s'estableix un període transitori de tres mesos en els quals seran simultanis ambdós mitjans.

 

Normativa

El funcionament d'aquest tauler d'anuncis electrònic es regeix per la Instrucció 03/2015, de 28 de setembre, sobre el funcionament del tauler d'anuncis electrònic de la UAB i els annexos de la mateixa intrucció (annex I i annex II); i d'acord amb el que disposa l'article 43 del Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovat per Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 i modificat per acord de 9 d'octubre de 2013, i l'article 10 del Reglament per a l'Establiment de la Seu Electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona  aprovat per Acord de Consell de Govern de 7 d'abril de 2010 i modificat per acord de 20 de maig de 2015.