BOUAB - Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona

Publicació mensual que recull:

  • Les disposicions generals i els acords dels òrgans col·legiats d'àmbit general

  • Les circulars, instruccions i altres resolucions d'àmbit general

  • Els convenis institucionals signats

  • Els canvis de nomenclatura de les estructures bàsiques 

  • Les novetats referents a la participació de la UAB en altres centres

  • Els nomenaments i els cessaments

  • Les convocatòries i resolucions de places del personal acadèmic i investigador en formació i del personal d'administració i serveis

 

Butlletins anteriors: