Portal de transparència

 

Accés al portal de transparència de la UAB

 

El portal de transparència de la UAB dona compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

En aquest espai dedicat a la transparència s'hi pot trobar informació sobre l'organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de la Universitat (la docència, la recerca i la transferència), les persones, la informació econòmica i la contractació pública. A més, també inclou informació sobre aspectes de participació i bon govern.

Sol·licitud d'accés a informació pública: formularis de tramitació

 

Mitjançant aquest tràmit es pot sol·licitar accés a informació pública de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Les persones interessades en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB, amb identificació digital, caldrà que segueixin les següents instruccions:

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit amb identificació digital al registre electrònic

 

 

Com accedir: Amb certificat digital Amb identificació digital

 

 1. Seleccioneu la identificació digital amb la qual voleu accedir. 
 2. Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
 3. Cal que ens indiqueu, en el camp Sol·licito, en quin suport (paper/electrònic) voleu rebre la informació. Aquest tràmit serà gratuït si les dades estan disponibles per a la consulta, o bé si es troben en format electrònic. L'expedició de còpies o canvis de format pot tenir una contraprestació econòmica.
 4. Seleccioneu aquestes opcions:
 5. Ompliu tots els camps del formulari, adjunteu la documentació, si s'escau, i envieu-lo.
 6. Rebreu un justificant de la sol·licitud, que queda automàticament registrada.

 

 

Documentació annexa
Els documents que s'adjuntin al tràmit:

 1. S'han de generar sense virus informàtics o qualsevol altre codi maliciós.
 2. S'han de poder visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.
 3. Han de tenir un dels formats següents: jpg, .jpeg, .odt, .odp, .ods, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tiff, .txt, .xsig, .xml 

Per tal millorar l'eficiència de les plataformes informàtiques i de les vies de comunicació disponibles, es limita l'extensió dels documents adjunts a un màxim de 5 Mb i es permet adjuntar un màxim de 5 documents.

 

 

 

Les persones interessades en sol·licitar el dret d'accés a informació pública de la UAB, de forma presencial, caldrà que segueixin les següents instruccions:

 

Realitzar el tràmitRealitzar el tràmit al registre presencial

 

Com accedir: Presencial sense certificat digitalPresencial sense identificació digital


 

Formularis per a la tramitació presencial (trieu la llengua i el format que preferiu)
 

CATALÀ

[docx]

[odt]

[pdf]

CASTELLANO

[docx]

[odt]

[pdf]

ENGLISH

[docx]

[odt]

[pdf]

                    

 1. Empleneu el formulari de sol·licitud d'accés a la informació.
 2. Escriviu únicament amb ordinador o amb bolígraf, amb lletres majúscules o de tipus impremta.
 3. Indiqueu clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
 4. Cal que ens indiqueu en quin suport (paper/electrònic) voleu rebre la informació. Aquest tràmit serà gratuït si les dades estan disponibles per a la consulta, o bé si es troben en format electrònic. L'expedició de còpies o canvis de format pot tenir una contraprestació econòmica.
 5. Imprimiu el formulari, el signeu i el presenteu al registre presencial de la UAB.


 

També podeu presentar el formulari per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions públiques.