Eleccions amb votació electrònica

Actualment no hi ha programada cap elecció amb votació electrònica.

Eleccions anteriors

Facultat de Filosofia i Lletres - Junta de Facultat - Sectors A, B, C i D

MANUALS D'AJUDA

Consulteu els manuals d'ajuda de tot el procés electoral electrònic al menú Ajuda: com es vota.


INFORMACIÓ I RESULTATS AL WEB ELECTORAL DE CADA ELECCIÓ

Consulteu tota la informació, el procediment de reclamacions i els resultats referents a cada procés electoral en el web de l'elecció corresponent.

SECTORS ELECTORALS

Sector A: professorat amb vinculació permanent.
Sector B: resta personal acadèmic i personal investigador en formació que exerceix funcions de docència.
Sector C: estudiants de grau i postgrau.
Sector D: personal d'administració i serveis.