Junta Electoral General

Article 201 dels Estatuts de la UAB

201.1  La Junta Electoral General està formada per cinc membres i els seus respectius suplents: el secretari general, que n'és membre nat i la presideix, i un professor funcionari, un professor contractat, un estudiant i un membre del personal d'administració i serveis elegits pel Consell de Govern per un període de quatre anys. Un dels professors ha de pertànyer a l'àmbit del Dret o la Ciència Política.

201.2  Correspon a la Junta Electoral General de la Universitat:

a) Aplicar les normes electorals.
b) Interpretar les normes per les quals es regeixen els processos electorals.
c) Dirigir i coordinar l'actuació de les juntes electorals de facultat o escola.
d) Proclamar la llista definitiva dels candidats en les eleccions de rector, de Claustre i de Consell de Govern, així com els resultats definitius de l'elecció i dels candidats electes.
e) Resoldre les reclamacions o impugnacions sobre qualsevol afer relatiu al procés o als resultats electorals en un termini màxim de deu dies.

 
Composició actual

Presidenta (Secretària general):

Titular: Esther Zapater Duque, secretària general
Suplent: Pedro de Alcántara-García Briones, secretari general adjunt

Secretari / secretària  (Professor funcionari / professora funcionària de l'àmbit del Dret o la Ciència Política):

Titular: Montserrat Pi Llorens
Suplent: vacant

Vocal (Professor contractat / professora contractada):

Titular: Aleix Barrera Corominas
Suplent: vacant

Vocal (Estudiant):

Titular: Aimara Ventoso Tubio
Suplent: Pau Hernández del Águila

Vocal (PAS):

Titular: Antonio Manrique Mata
Suplent: vacant