Vés al contingut principal

Protecció de dades

La Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de la UAB dels estudiants, personal acadèmic, personal d'administració i serveis, graduats, proveïdors, clients i altres persones que es relacionen amb la Universitat són tractades amb les garanties i d'acord amb les exigències de la legislació vigent.

Accés al web de protecció de dades de la UAB

El tractament de dades de caràcter personal a la UAB es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l'execució de contractes i convenis, per a la defensa d'interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per al compliment d'obligacions legals, en l'exercici de competències i poders públics o per a la satisfacció d'interessos legítims de la UAB o de terceres persones.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori.

En els formularis inserits a la Seu Electrònica de la UAB per a la recollida de dades de caràcter personal hi ha de constar les respectives clàusules d'informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades. En qualsevol cas, la UAB només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l'aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

La UAB disposa d'una pàgina web amb informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, a les disposicions normatives aprovades pels òrgans competents de la UAB i els procediments i els formularis per al compliment de les disposicions vigents i per a l'exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.

L'accés i la navegació per la Seu Electrònica de la UAB no implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal dels visitants. No obstant això, la UAB podrà instal·lar cookies en els dispositius d'accés d'acord amb la política de cookies de la Universitat. La UAB fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d'una manera més fluida i individualitzada. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la UAB només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

Informació complementària