Tràmits i gestions

En aquest apartat, els membres de la comunitat universitària i tercers, poden fer telemàticament diferents tràmits i gestions, que estan classificats per la tipologia del tràmit i per perfil de l'usuari.

Notificació electrònica

Notificació electrònica

Aquest servei permet fer notificacions d'actes administratius a ciutadans i empreses per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques.

Comunitat universitària

Comunitat universitària

 

 

Verificació de documents

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació es pot comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.