Vés al contingut principal

Creació i reglament

Normativa

 • Resolució de la rectora, de 20 de maig de 2010, per la qual es fa públic el Reglament d'establiment de la Seu Electrònica de la Universitat (DOGC núm. 5687 - 06/08/2010). [Veure la resolució] [Veure el reglament].
  Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació del funcionament de la seu electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona.
   
 • Resolució de la rectora, de 17 de febrer de 2011, per la qual es fa públic el Reglament d'ús dels mitjans electrònics en l'àmbit d'aquesta universitat (DOGC núm. 5843 - 23/03/2011). [Veure la resolució]  [Veure el reglament]
   
 • Instrucció 03/2015 de la secretària general, de 28 de setembre, per la qual s'estableix el funcionament del tauler d'anuncis electrònic d'aquesta universitat. [Veure la instrucció] [Annex I] [Annex II]


La creació de la Seu Electrònica i el funcionament d'aquesta es regeixen per aquests reglaments, però també per les disposicions que siguin aplicables de la normativa universitària.i de les lleis que es relacionen a continuació:

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector púbic de Catalunya
 • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 

La implementació dels requeriments establerts a la normativa esmentada es duu a terme d'acord amb allò que determina la disposició final segona de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el segon punt de la qual estableix el següent:

"2. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i dels organismes i entitats públiques que hi estan vinculats o en depenen, els drets que reconeix aquesta llei poden ésser exercits amb relació a la totalitat dels procediments i les actuacions de llur competència a partir de l'1 de gener de 2012, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada departament, organisme i entitat pública. Amb aquesta finalitat, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la Llei, el Govern ha d'establir i fer públic un calendari d'adaptació gradual de tots els procediments i les actuacions que ho requereixin."

Informació complementària