Terminis de tramitació al Registre Electrònic

Tot i que el Registre Electrònic és operatiu les 24 hores del dia, durant tots els dies de l'any, els terminis de tramitació estan determinats per les dates establertes per al tràmit en qüestió.

A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de sol·licituds o documents en un dia inhàbil s'entén que s'ha efectuat el primer dia hàbil següent.

El Registre Electrònic es regeix per la data i l'hora oficials.