Perfil del contractant

 

Informació sobre el tràmitInformació sobre el tràmit

 

Informació de les licitacions en curs, adjudicacions i formalitzacions dels contractes d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

 

La UAB empra el Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) del Consorci AOC

 

Realitzar el tràmitAccés a les publicacions de procediments de contractació

 

Contacte:
Unitat de Contractació Administrativa
Tel. 93 581 24 79
uca@uab.cat

 

HISTÒRIC: Accés a les publicacions anteriors al 21 de maig de 2015