Vés al contingut principal

Eleccions de Juntes de Facultat o Escola

La Junta de Facultat o Escola és l'òrgan col·legiat de govern de les facultats i escoles i com a tal es compon de personal acadèmic, d'estudiants i de personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i titulacions que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà o director.

El seu mandat és de tres anys, tot i que els seus reglaments poden establir renovacions per sectors. Es reuneix com a mínim, en sessió ordinària, un cop l'any i en caràcter extraordinari, les vegades que es considerin necessàries.

La Junta de Facultat o d'Escola estarà formada:

Membres nats:

  • El degà o director, que la presideix, els membres de l'equip de govern de la Facultat o Escola, i els coordinadors d'estudis.

Membres electes:

  • Una representació del personal acadèmic de cadascun dels departaments que imparteixen docència en la Facultat o Escola, proporcional a la seva dedicació docent. Aquests representants han d'impartir docència al centre. El professorat dels cossos docents universitaris ha de representar, com a mínim, el 51% dels membres de la Junta.
  • Una representació dels estudiants de totes les titulacions de la Facultat o Escola. El conjunt d'estudiants ha de totalitzar, com a mínim, el 30% del total de la Junta.
  • Una representació del personal d'administració i serveis del centre que sigui com a mínim el 10 % del total de la Junta.


Causes d'incompatibilitat
Els membres nats de la Junta de Facultat o d'Escola no poden resultar-ne, al mateix temps, membres electes.


Reglament electoral
L'elecció de membres de les juntes de Facultat o Escola està regulada pel Títol IV del Reglament electoral.
Podeu consultar també tot el text del Reglament electoral de la UAB

 

Les eleccions a Junta de Facultat o Escola es realitzen pel sistema de votació electrònica des de 2013.

Informació complementària