Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Indisponiblitat del servei de notificació electrònica: 21 i 28 juliol

Per tasques de manteniment de la plataforma e-NOTUM de l'AOC, que utilitza aquesta seu, el servei romandrà aturat entre la 01:00 h i les 13:00 h del diumenge 21 de juliol. En cas de no poder-se completar totes les tasques aquest dia, es farà una segona aturada del servei entre la 01:00 h i les 13:00 h del diumenge 28 de juliol.

Més informació: estat dels serveis AOC.

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 19/07/2019 20:56:18