Juntes de Facultat i d'Escola
Eleccions 2019

Resultats

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 10/12/2019 02:49:58