Avisos de disponibilitat de la seu electrònica

Indisponiblitat del servei Tauler d'Anuncis d'aquesta seu electrònica

Entre les 08:00 del dissabte 18/05/2019 i les 22:00 del diumenge 19/05/2019 es realitzarà una intervenció tècnica que afectarà el servei de l'AOC, que empra aquesta seu electrònica: eTauler (Tauler d'Anuncis Electrònic). Durant el temps de la intervenció aquest servei no estarà disponible. Més informació: estat dels serveis AOC.

Verificació de documents

Amb el codi segur de verificació podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Data i hora oficials

Data i hora: 20/05/2019 10:48:50